De forneden nævnte salgs- og leveringsbetingelser vedr. programmer, generelle salgs- og leveringsbetingelser og licensaftale vedrørende Microcom-programmel er en integreret del af denne aftale og godkendes samtidigt ved underskrift på tilsendt tilbud. Systemer anses for leveret, når opstartshjælp er ydet. Alle betalingsbetingelser regnes derfor fra denne dag, og ved kontant betaling skal betaling ske umiddelbart herefter. Øvrige aftaler: Bemærk specielt ’Generelle salgs- og leveringsbetingelser’s pkt. 1 andet og tredje afsnit, pkt. 5 sidste afsnit samt bilag 1, garantibestemmelserne på hardware i pkt 9., samt pkt. 15 sidste afsnit.

 

SALGS- OG LEVERINGBETINGELSER VEDR. PROGRAMMER

 

Microcom-programmer: Microcom’s egne program-produkter, f.eks. detailsystemer, dos-jobs m.m., er helt igennem standardprodukter, dvs. systemerne er helt igennem et standardiseret færdigt produkt, der sælges med de egenskaber og faciliteter, som på leveringstidspunktet er indbygget i systemet og som kunder er blevet bekendtgjort med ved demonstrationer, beskrivelser m.m. Ønsker/aftaler om andre muligheder, som kunden ønsker indlagt i systemet eller anser for aftalt, skal være anført separat i denne aftale eller i et separat dokument, hvortil denne aftale henviser. Andre programmer:: Microcom yder ingen form for garanti for fejl eller mangler i de underliggende styresystemer, som typisk kan være DOS, WINDOWS 95/98/NT/XP, Novell Netware, eller i andre af Microcom leverede fremmede programmer, som f.eks. MS Office, MS Word, Bankprogrammer, Internetprogrammer, Backup-programmer. Ved fremmede programmer forstås alle programmer og rutiner, der ikke er fremstillet af Microcom. Styresystemer og fremmede programmer leveres som de er og forefindes, og eventuelle fejl eller mangler er Microcom uvedkommende. Microcom indestår for, at de programmer og rutiner, der er installeret på de af Microcom leverede maskiner, kan startes/afvikles på leveringstidspunktet. Microcom har intet ansvar for og yder ingen garanti for maskinernes funktionsdygtighed i tilfælde af efterfølgende installationer af hardware eller software, som kunden foretager på egen hånd. Eksempler på sådanne efterfølgende installationer kan være: Installation af internetopkobling, installation af bankprogrammer, installation af andre standardprogrammer, tilslutning af nye printere osv. Såfremt maskinerne/systemerne ikke fungerer tilfredsstillende efter at kunden selv har foretaget en efterfølgende installation, vil hjælp fra Microcom til genetablering af maskiner/systemer ske for kundens regning. Microcom’s garanti på hardware, f.eks. harddiske, netkort, printere m.m., omfatter ikke genetablering af Microcom-programmer og fremmede programmer.

GENERELLE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

 

1. GENSTANDE FOR LEVERING.

Leveringen omfatter de på side 2 anførte enheder, der skal anvendes til erhvervsformål. Kunden erklærer ved sin underskrift på aftalen at være gjort bekendt med det/de købte system/systemers indhold gennem beskrivelser, manualer eller andet anført i aftalen, at være gjort bekendt med, at kunden for egen regning skal stille personale til rådighed for den evt. aftalte oplæring, igangsætning og løbende drift af systemet. Anvendelse af kundens eget udstyr i forbindelse med leveringen, herunder nedtagning, flytning, klargøring, opdatering, installation m.m. sker på kundens ansvar, dvs., alle tænkelige skader opstået i forbindelse hermed er Microcom uvedkommende. Såfremt udstyret viser sig ikke at være anvendeligt til det påtænkte formål, er det kundens pligt at sørge for erstatningsudstyr. Såfremt den tid, der er afsat til at integrere kundens eget udstyr i løsningen, overskrides, vil den yderligere forbrugte tid blive faktureret til de på leveringstidspunktet gældende timesatser, idet kunden dog underrettes om det forøgede tidsforbrug, inden dette påbegyndes.

 

2. PRISER.

De i denne aftale anførte priser er de på aftale-tidspunktet gældende. I tilfælde af prisforhøjelser inden leveringen, kan kunden uden varsel opsige denne aftale i sin helhed eller for den/de maskine/maskiners eller programmels vedkommende, for hvilke prisen er blevet forhøjet.

 

3. BETALINGSBETINGELSER.

Købesummens forfaldstidspunkt beregnes i sin helhed ud fra installationsdagen (se pkt. 5 samt side 1). Enhver form for skatter og afgifter, der i henhold til lovgivningen eller i henhold til denne kontrakt skal betales af kunden til Microcom, forfalder ligeledes på installationsdagen. Såfremt der i denne kontrakt er indeholdt aftale om instruktion og oplæring, der tidsmæssigt strækker sig ud over installationsdagen, forfalder betalingen herfor ligeledes på installationsdagen, med mindre andet er skriftligt aftalt. Er betaling ikke sket rettidigt, er Microcom berettiget til rentetilskrivning med 1.75 % pr. påbegyndt måned, ligesom Microcom kan vælge at betragte aftalen som misligholdt, hvilket berettiger Microcom til at ophæve aftalen i sin helhed og kræve sig skadesløsholdt for ethvert tab, som følge af misligholdelse.

 

4. EJENDOMSRETTEN

Ejendomsretten til enhver leverance forbliver hos Microcom, indtil hele købesummen, samt skatter og afgifter er betalt. Ejendomsretten til programmellet forbliver hos Microcom eller dennes leverandør, idet det alene er brugsretten, der indgås aftale om. Programmellet må kun anvendes af kunden på det antal datamater, der er aftalt, og må ifølge lov om ophavsret ikke under nogen form videresælges eller kopieres (bortset fra en personlig sikkerhedskopi), ej heller til anvendelse indenfor samme firma/institution.

 

5. INSTALLATIONSDAGEN.

Ved installationsdagen forstås for maskiners vedkommende, den dag maskiner installeres hos kunden og for softwarets vedkommende, den dag startundervisning gives. Kunden underrettes om eventuelle forsinkelser, men kan ikke gøre erstatningsansvar gældende uanset forsinkelsens årsag. Har levering ikke fundet sted senest 1 måned efter det i aftalen fastsatte sidste tidspunkt for levering, kan kunden ophæve aftalen i sin helhed. Såfremt kunden ikke har sørget for egnede installations-forhold eller vælger at udsætte installationen til et senere tidspunkt end aftalt, eller såfremt der ikke er aftalt nogen form for installation, anses afleveringstidspunktet for installationsdagen. Er de aftalte installationsforhold ikke klar på den aftalte dato, hvor Microcom efter aftale møder op for at installere hardware og software, vil alt udstyr m.m. blive leveret, hvis muligt, på den aftalte adresse i den stand det forefindes ved ankomsten til leveringsstedet. Levering, installation og startundervisning (hvis denne var aftalt til at skulle afholdes den pågældende dag) afses hermed for fuldført. Evt. efterfølgende installation m.m. betales efter regning.

 

6. FORCE MAJEURE

Microcom er ikke ansvarlig for forsinkelser, driftsforstyrrelser eller lignende forårsaget af hændelser som strejker, lockout, brand, regeringsbeslutninger eller øvrige forhold, der ligger uden for Microcom’s kontrol og derfor betragtes som force majeure.

 

7. RISIKO.

Risikoen for en hændelig undergang eller beskadigelse af maskiner/programmel bæres af Microcom indtil installationsdagen. Fra og med installationsdagen bæres risikoen af kunden.

 

8. KONSULENTBISTAND – TAVSHEDSPLIGT.

Yderligere konsulentbistand, som ikke er indeholdt i denne kontrakt, aftales særskilt og betaling sker efter regning. Microcom har pålagt sit personale at iagttage ubetinget tavshed med hensyn til alt, hvad der under deres arbejde for kunden kan komme til deres kendskab. Dette gælder også efter en eventuel fratræden.

 

9. GARANTIBESTEMMELSER.

Microcom garanterer, at maskinel leveret fra Microcom er i funktionsdygtig stand. Microcom yder derfor minimum 90 dages ombytningsret på defekte moduler, at regne fra installationsdagen. På alt hardware ydes samme garanti, som Microcom’s leverandører yder Microcom, normalt 1 år. Garantien er en indleveringsgaranti. Microcom har afhjælpningspligt i henhold til købeloven. Garantien om-fatter ikke forbrugsmaterialer, såsom farvebånd, disketter, papir, printerhoveder m.m. Såfremt kunden selv iværksætter udførelse af garantireparationer/eftersyn m.m. uden Microcoms medvirken er alle eventuelle omkostninger i forbindelse hermed Microcom uvedkommende, idet kunden alene hæfter herfor.

 

10. SERVICEABONNEMENT.

Såfremt kunden ønsker det, kan der tegnes serviceabonnement på maskiner efter Microcom anvisninger. Eventuel misligholdelse af aftalen mellem leverandøren af teknisk service og systemmæssig service og kunden er Microcom uvedkommende. Kundens personale betjener maskinerne/systemerne og Microcom påtager sig ikke ansvar i forbindelse med eventuelle unødvendige tilkald af teknikere o.lign.

 

11. REKLAMATIONER.

Kunden skal straks efter installationen undersøge, hvorvidt det leverede fungerer, og eventuel reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt straks efter at disse er eller burde være opdaget, dog senest 14 dage efter installa-tionsdagen.

 

12. ANSVAR OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER. (Se endvidere licensbetingelser)

Dette afsnit fastlægger Microcom’s maksimale ansvar og de retskrav, kunden kan gøre gældende i anledning af Microcom`s eventuelle misligholdelse af nærværende aftale. Såfremt Microcom er erstatningspligtig, gælder dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar med de efterfølgende begrænsninger. Såfremt der er mangler ved den/de leverede maskine(-r), kan kunden forlange: – at Microcom udbedrer manglen eller om fornødent foretager udskiftning. – at Microcom betaler skadeserstatning i henhold til de nedenfor anførte regler, såfremt det er praktisk umuligt for Microcom at udbedre manglen eller foretage udskiftning. – at Microcom, ved anden form for eventuel misligholdelse af nærværende kontrakt fra Microcom`s side, alene er pligtig til at betale skadeserstatning i henhold til nedenfor anførte regler. Microcom`s erstatningspligt omfatter kun den direkte skade, som kunden måtte lide som følge af misligholdelsen, og er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller følgeskade, herunder driftstab, betaling for overarbejde eller tab af forudsete besparelser eller for noget andet krav rejst af tredjemand mod kunden, selvom Microcom er blevet gjort opmærksom på muligheden for sådanne skader, driftstab eller krav. Microcom kan heller ikke være ansvarlig for nogen skade, som skyldes, at kunden har undladt at opfylde sin forpligtelse. Omfanget af Microcom`s erstatningspligt er beløbsmæssigt begrænset, således at erstatningsbeløbet aldrig kan overstige købesummen for den/de maskine(-r)/programmel, misligholdelsen vedrører. Udover hvad der således er nævnt i nærværende afsnit, kan kunden ikke rejse noget krav som følge af misligholdelse af nærværende aftale, og kan således heller ikke kræve hel eller delvis ophævelse af kontrakten, forholdsmæssigt afslag eller andet i henhold til købeloven.

 

13. FORÆLDELSE.

Intet krav, uanset dets art eller begrundelse, som opstår i forbindelse med nærværende aftale, kan rejses af nogen af parterne mere end 2 år efter, at årsagen til kravet er opstået, eller, i tilfælde af manglende betaling, mere end 2 år efter datoen for sidste rettidige betaling.

 

14. VOLDGIFT.

Enhver uenighed, der måtte opstå i anledning af nærværende aftale, afgøres ved retten i Odense og begge parter kan til enhver vælge afgørelse ved retten i Odense i stedet for voldgift.. Såfremt begge parter er helt enige kan uenigheden afgøres endeligt og bindende for begge parter af en voldgiftsret, bestående af 3 voldgiftsmænd. Hver part udpeger en voldgiftsmand. Disse 2 voldgiftsmænd udpeger i fællesskab en opmand. Kan enighed om valg af opmand ikke opnås, vælges denne af præsidenten for Østre Landsret. Voldgiftsretten bestemmer selv de nærmere regler for sagens behandling og er bemyndiget til i forbindelse med voldgiftsafgørelsen at fordele de med voldgiftssagens behandling forbundne om-kostninger, herunder pålægge den ene part at bære samtlige omkostninger. Voldgiftsrettens afgørelser er endelige og bindende for begge parter. Alle uoverensstemmelser i anledning af nærværende aftale afgøres efter Dansk ret.

 

15. GENERELT.

Nærværende aftale med evt. tillæg udgør den fulde aftale mellem parterne og træder i stedet for alle forslag eller tidligere mundtlige eller skriftlige aftaler og al anden kommunikation, der er udvekslet mellem parterne i tilknytning til de produkter, der er omfattet af nærværende aftale. Vedhæftede licensbetingelser er en integreret del af denne aftale, og kunden bekræfter med sin underskrift at have læst og være indforstået med betingelserne heri. Såfremt der er aftalt instruktion i et Microcom-System på installationsdagen eller umiddelbart i forbindelse hermed, gælder der følgende: Instruktionen skal ikke opfattes som en komplet undervisning, der gør brugeren i stand til at betjene/udnytte systemet fuldt ud. Instruktionen har til formål at indføre brugeren i de mest nødvendige rutiner, således at systemet kan benyttes i daglig brug (gælder specielt Microcom- kassesystem). Yderligere indsigt i systemet kræver selvstudium eller yderligere køb af instruktion/undervisning.

 

LICENSAFTALE VEDRØRENDE MICROCOM -PROGRAMMEL

Microcom ApS kaldes i det følgende Microcom.

Anvenderen af et Microcom-System kaldes i det følgende brugeren.

Microcom-programmer er programmet udviklet af Microcom.

 

Gennemlæsning og accept af denne aftale er en betingelse for at anvende alle Microcom-programmer.

 

IBRUGTAGNING OG BENYTTELSE AF ALLE MICROCOM-PROGRAMMER ER SAMTIDIGT ENSBETYDENDE MED ACCEPT AF DENNE AFTALE.

 

Ophavsretten til programmerne tilhører Microcom.

Ophavsretten til programmerne omfatter også alle de teknikker, algoritmer og processer, der er indeholdt i programmerne. Programmerne er copyright-beskyttet efter loven om ophavsret. Brugeren eller andre må ikke kopiere eller på anden måde mangfoldiggøre programmerne, dog herfra undtaget den nødvendige sikkerhedskopiering i forbindelse med anvendelsen af programmerne.

Ophavsretten omfatter endvidere evt. tilhørende manualer.

Enhver handling fra brugerens side, der strider mod Microcom’s ophavsret er ansvarspådragende.

 

Microcom giver brugeren licens (brugsret) til at anvende/udnytte programmerne på vilkår, som angivet nedenfor.

Brugsretten til programmerne kan ikke overdrages eller sælges.

Brugsretten gælder for det antal klienter/maskiner, der er købt rettigheder til. Anden eller yderligere anvendelse kan kun ske efter skriftlig aftale med Microcom på de af Microcom i denne nye aftale gældende vilkår.

Brugsretten er tilknyttet den maskine/de maskiner, programmerne er installeret på. Såfremt maskinen forsvinder, ved tyveri, brand el. lign, forsvinder også brugsretten, hvilket betyder, at der skal anskaffes/købes en ny brugsret i et sådant tilfælde.

 

Programmerne er standardprogrammer, som er leveret fra Microcom’s side med de funktioner som fremgår af programmet eller de foreliggende specifikationer for programmet.

Programmet gives i licens, således som det er og forefindes uden nogen form for garanti.

 

Microcom yder, i en periode af 12 måneder fra leveringsdatoen, garanti for skriftligt dokumentere væsentlige fejl og mangler og er forpligtet til at udbedre disse. Udbedringer sker ved vederlagsfri levering af programopdateringer. Microcom yder ingen garanti for, at driften af programmet vil være uden afbrydelser og fejlfri, samt at alle programfejl vil blive rettet. Microcom yder ingen form for garanti for fejl og mangler i de underliggende programmeringssprog, operativsystemer, fremmede programmer, hjælpeprogrammer og lignende samt for maskinellet. Sådanne fejl og mangler er Microcom uvedkommende. Microcom har intet ansvar og yder ingen garanti i forbindelse med en eventuel hosting af programmet. Der henvises til hostingstedets til enhver gældende bestemmelser.

 

Den ovenfor omtalte udbedring af programmet foretages af Microcom hurtigst muligt, dvs.. så hurtigt som Microcom’s ressourcer og evt. ydre forhold tillader det. Korrektionen vil ske senest i en af 2 efterfølgende releases af programmet. Korrektion af programfejl, der af Microcom anses for mindre væsentlige, foretages ved lejlighed, dvs.. med rimelige passende intervaller.

Brugeren er selv ansvarlig for anvendelse af programmerne og det heraf producerede resultat. Microcom skal under ingen omstændigheder – herunder uagtsomhed – være ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder tab af forventet profit, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller anden følgeskade) i forbindelse med anvendelse af programmerne, uanset om Microcom har været adviseret herom.

 

Microcom’s ansvar for tab eller skade kan i intet tilfælde – uanset om uagtsomhed kan tillægges Microcom – overskride et beløb svarende til licensafgiften, brugeren har betalt i henhold til den licensaftale, som danner grundlag for ansvaret.

Denne aftale forpligter ikke Microcom til at yde service eller opdateringer af programmerne. Opdateringer vil kunne tilbydes mod betaling af en af Microcom fastsat ombytningspris. Ved overtrædelse af bestemmelserne i denne aftale er brugeren erstatningsansvarlig overfor Microcom, ligesom Microcom vil være berettiget til uden varsel og uden erstatningsbetaling at ophæve denne aftale, og i forbindelse hermed kræve de leverede produkter returneret. Brugeren erklærer med sin anvendelse af programmet at have accepteret denne aftale i sin helhed. Brugeren kvitterer samtidig for modtagelsen af programmerne.

 

 

Fysisk levering og opstilling.

 

Hvis ikke andet er specifikt aftalt er nedenstående forudsætninger lagt til grund for prisudregningen:

 

Alle installationer, som er nødvendige for at tilslutte edb-systemet, skal være klar og til at tage i brug, når vores tekniker møder op. Vores tekniker er edb-mand, der har til opgave at tilslutte/afteste det købte udstyr, uden at skulle fungere som tømrer/snedker, elektriker, telefonmand eller lign.

Af forhold som skal være klar kan nævnes:

 

Ekspeditionsdisk/kontorarbejdsplads skal være klar, således at udstyret umiddelbart kan opstilles og tilsluttes. Der skal være trukket el-installationer hen til de steder, hvor edb-udstyret skal tilsluttes, ligesom der skal være lavet de nødvendige huller/gange til de til udstyret hørende ledninger.

 

El-installationer skal være lavet og klar til brug.

Netværkskabling skal være trukket, klar til tilslutning til netkortet, og netværkskablingen skal virke.

Telefonstik, ADSL-forbindelser og lignende skal være installeret og brugbart, således at teknikeren kan foretage aftestning af virkemåden.

Prisudregningen forudsætter, at hele installationen kan foretages på én dag og at edb-tekniker ikke bliver udsat for ventetid efter fremmødet på installationsstedet.

 

Ændringer i disse forudsætninger vil blive faktureret separat efter regning.

 

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender