II.Licens- og softwareopdateringsaftale for EasyPOS-Programmer

Licens- og opdateringsaftalen kan ikke opsiges af brugeren, så længe denne benytter EasyPOS. Opsigelsesvarsel er 3 måneder.

MICROCOM kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Licens- og opdateringsaftalen gælder fra installationsdagen.

Licens- og opdateringsaftalen dækker:

De generelle opdateringer af EasyPOS, der løbende foretages af MICROCOM.

Den løbende brugsret til EasyPOS programmerne.

Prisen dækker udviklingsomkostninger i forbindelse med den løbende udvikling af EasyPOS. De nyudviklede programmer stilles vederlagsfrit til rådighed for brugeren.

MICROCOM frigiver opdateringerne til brugeren med passende terminer, efterhånden som udviklingen færdiggøres.

Brugeren skal selv indhente opdateringerne fra MICROCOMs hjemmeside, og skal selv indlægge og gennemføre opdateringen i henhold til den udleverede vejledning.

For brugere, der hoster dataene hos Microcom, foretager Microcom ovenstående arbejde.

Assistance i forbindelse med opdateringens indlæggelse og eventuelle konvertering er ikke inkluderet.

Undtagelsesvis kan det aftales, at opdateringer fremsendes pr. post på et passende medie, f.eks CD-ROM. Omkostninger i forbindelse hermed betales af brugeren.

Opdateringsaftalen dækker ikke:

Ændringer af programmerne ud over de af aftalen omfattede opdateringer.

Erstatning for skadelidte originalprogrammer.

Der må ikke uden MICROCOMs samtykke udføres vedligeholdelse eller reparationsarbejde eller ændringer i softwaren af andre end MICROCOM.

Opdateringsaftalen forudsætter, at det anvendte udstyr er godkendt af MICROCOM til brug sammen med EasyPOS samt at udstyret til stadighed er placeret på et af MICROCOM godkendt installationssted.

MICROCOM kan ikke under nogen omstændigheder – herunder uagtsomhed – gøres ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder driftstab, avancetab, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller andre indirekte tab) i forbindelse med anvendelse af programmerne. Heller ikke hvis dette skyldes programfejl eller vejledningsfejl, med eventuel medfølgende maskinstop og påfølgende reparationstid.

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender