I.Telefon hotline aftale for MICROCOM-Programmer

Telefon hotline på MICROCOM-Systemer:

EasyPOS – afviklet på 1 PC i hver butik.

Prisen er baseret på henvendelse primært gennem én person hos brugeren.

Telefon hotline aftalen gælder fra installationsdagen.

Telefon hotline aftalen dækker:

  1. Telefonisk assistance i rimeligt omfang vedrørende MICROCOM-Programmers anvendelse og muligheder.
  2. I det omfang det er Microcom muligt, hjælp til korrektion af opståede fejl, der er forårsaget af fejl i MICROCOM-Programmereller datafejl forårsaget af maskinfejl.
  3. Vejledning i afhjælpning af fejl, der er forårsaget af fejlbetjeningsfejl m.m.
  4. Fejlfinding på den af MC leverede hardware

Serviceaften dækker ikke:

  1. Opdateringer/ændringer af MICROCOM-Programmer.
  2. Assistance til andre end ovennævnte programmer, herunder styresystemer.
  3. Assistance og rådgivning vedrørende bogholderimæssige, regnskabsmæssige og økonomiske forhold.
  4. Selve afhjælpningen af fejl forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af programmer og maskinel.
  5. Afhjælpning af fejl forårsaget af udefra kommende årsager, såsom strømafbrydelse, lynnedslag m.m.
  6. Assistance til fejl forårsaget af andre programmer, efterfølgende installationer af andre programmer og andet hardware.

Telefon hotline aftalen er ikke ment som undervisning i systemerne, hertil skal der aftales separat undervisning.

Al service udføres indenfor normal arbejdstid (mellem kl. 8.30 og kl. 16.30 fredag dog 8.30 til 16.00) på hverdage. Ønskes arbejdet udført på andre tidspunkter, betales ekstra herfor i henhold til de til enhver tid gældende priser herfor.

Kunden er forpligtet til at sikre MICROCOMs personale fri og uhindret adgang til udstyret ved tilkald, og kunden skal om fornødent stille maskintid vederlagsfrit til rådighed.

Der må ikke uden MICROCOMs samtykke udføres vedligeholdelse eller reparationsarbejde eller ændringer i softwaren af andre end MICROCOM.

Serviceaftalen forudsætter, at programmet afvikles på udstyr, der til stadighed er godkendt af MICROCOM.

MICROCOM kan ikke under nogen omstændigheder – herunder uagtsomhed – gøres ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder driftstab, avancetab, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller andre indirekte tab) i forbindelse med anvendelse af programmerne. Heller ikke hvis dette skyldes programfejl eller vejledningsfejl, med eventuel medfølgende maskinstop og påfølgende reparationstid.

Ring Mig Op

Ring mig op
Sender