Salgs- og handelsbetingelser

Sælger:

Microcom A/S

Samuel Morses Vej 3

8200 Aarhus N

CVR nr. 21047198

Disse salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

 1. Tilbud og ordrebekræftelse

Sælgers tilbud er kun gældende i 14 dage efter deres datering, medmindre en anden periode er angivet. Et tilbud kan endvidere bortfalde, hvis leveringsbetingelserne ændres fra evt. underleverandørs side.

Køber kan alene påberåbe sig de i den individuelle aftale anførte vilkår. Oplysninger, som Sælger har fremsat mundtligt, på internettet, i brochurer o.l. er således uden relevans for bedømmelsen af leverancen.

En ordre er kun bindende, når den er godkendt af Sælger med en ordrebekræftelse via mail eller brev.

En bindende ordre kan ikke fraviges uden skriftlig aftale herom. Køber er således forpligtet til at aftage de leverancer, der er beskrevet i ordrebekræftelsen – uanset om Køber senere ønsker at modtage et mindre antal. Dette gælder ved køb af maskinel, software eller undervisning.

 1. Priser

Medmindre andet er skriftligt aftalt, er priserne de på leveringsdagen gældende priser. Køber accepterer således, at der kan ske prisjusteringer frem til endelig leverance.

 

 1. Levering

Medmindre andet er skriftligt aftalt, har levering fundet sted på følgende tidspunkter:

 1. Ved hardware er der sket levering ved godkendt installation,
 2. Ved hardware, hvor kunden selv står for installation, er der sket levering når hardware er modtaget.
 3. Ved software er der sket levering når kunden enten har fået fremsendt log-in oplysninger eller har fået tilsendt software på et installerbart medie.
 4. Ved startundervisning anses levering for foretaget på det aftalte tidspunkt for afholdelse af undervisning.

Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Anses en underleverandørforsinkelse for sandsynlig, vil Køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Ved enhver væsentlig forsinkelse, har Køber ret til at hæve købet. Levering inden for 2 måneder efter det aftalte tidspunkt, anses altid for en uvæsentlig forsinkelse.

Sælger er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Køber måtte få på grund af den forsinkede eller manglende leverance.

 1. Udskydelse af levering

Såfremt kunden ikke har sørget for egnede installationsforhold, der medfører at installation ikke kan gennemføres eller selv vælger at udskyde installationsdagen til et senere tidspunkt end aftalt, anses levering at have fundet sted ved det oprindelig aftalte tidspunkt for gennemførelse af installation.

Køber er forpligtet til at betale for afholdelse af en ny installation såfremt den oprindelige dato for levering udskydes.

Såfremt kunden ikke har sørget for egnede forhold, således at startundervisning ikke kan gennemføres eller Køber selv vælger at udskyde startundervisningen til et senere tidspunkt end aftalt, anses levering at have fundet sted ved det oprindelig aftalte tidspunkt for afholdelse af startundervisning.

Køber er forpligtet til at betale for afholdelse af en ny startundervisning, såfremt den oprindelige dato for levering udskydes.

Ved levering af hardware er Sælger berettiget til at levere det bestilte udstyr på det aftalte tidspunkt. Hvis levering ikke er mulig, eller leverancen ikke kan leveres på en behørig måde, er Køber forpligtet til at betale for eventuel opbevaring indtil ny leverance kan finde sted. Køber er forpligtet til at betale for en efterfølgende leverance.

Såfremt Sælger ikke er i stand til at levere rettidigt på grund af fordringshavermora, betragtes levering som gennemført på det oprindelig aftalte tidspunkt for levering.

 

 1. Fragt, forsikringer mm.

De i tilbuddet anførte priser er ab fabrik (Incoterms 2010) og eksklusive omkostninger til fragt, forsendelse, forsikring, emballage, moms og eventuelle statsafgifter, medmindre andet er aftalt. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Sælger kan justere priserne.

 1. Betaling

Sælgers betalingsbetingelser er 8 dage fra fakturadato, medmindre andet er aftalt.

Køber er indforstået med, at der ved godkendt ordrebekræftelse, skal betales 1/3 af det samlede beløb. Sælger fremsender faktura. Ved endelig levering skal Køber betale de resterende 2/3 af det samlede beløb.

Betaler Køber ikke i rette tid, og skyldes forsinkelsen ikke Sælgers forhold, er Sælger berettiget til at beregne morarenter fra forfaldsdagen med en rentesats svarende til 1,75 % per påbegyndt måned og til at opkræve betaling for alle fakturerede og leverede varer uanset tidligere aftalte kreditbetingelser.

Manglende betaling efter den fastsatte forfaldsdag vil endvidere kunne medføre, at sagen overgår til inkasso uden yderligere varsel, hvorved der vil kunne påløbe inddrivelsesomkostninger ud over, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af 12.07.2002.

 1. Ejendomsforbehold

Sælger beholder ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen er betalt med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter vedrørende det solgte, som må være afholdt af Sælger på Købers vegne.

Indtil ejendomsretten er overgået til Køber, skal produkterne forsikres af Køber og opbevares særskilt. Køber forpligter sig til ikke, uden Sælgers samtykke, at flytte, pantsætte, udleje, udlåne eller på anden måde disponere over det solgte, indtil ejendomsretten er overgået til Køber. Køber må heller ikke foretage ændringer på det leverede.

Køber er opmærksom på, at der kan være aftalt særskilte vilkår i forhold til licens m.m.

 1. Mangler

Sælger garanterer, at leveret hardware er i funktionsdygtig stand, og yder 90 dages ombytningsret på defekte moduler. Garantien ydes fra leveringstidspunktet. Garantien omfatter ikke forbrugsmaterialer eller sliddele.

Garantien bortfalder, såfremt Køber selv iværksætter udførelse af garantireparationer, eftersyn og lignende uden Sælgers samtykke. Køber er ligeledes selv ansvarlig for eventuelle omkostninger hermed.

Sælger påtager sig i en periode af 6 på hinanden følgende måneder, efter at levering har fundet sted, uden ugrundet ophold, at foretage omlevering eller reparation efter eget valg, når der foreligger mangler ved leverancen, som skyldes konstruktion, materiale eller fremstilling.

Afhjælpningen omfatter ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Sælgers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Sælgers skriftlige samtykke, eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Afhjælpning omfatter heller ikke sådanne tilfælde, hvor mangler skyldes, at Købers eksisterende programmel eller maskinel ikke er funktionsdygtigt med den leverede ydelse.

Omkostninger ved montering og afmontering er ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Såfremt Køber ønsker at reklamere over eventuelle mangler, skal skriftlig reklamation fremsættes uden ugrundet ophold, efter at manglen er konstateret.

Efter at Sælger har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Sælger uden forsinkelse afhjælpe manglen.

Kan Køber selv udføre afhjælpningen på sin plads, er Sælgers afhjælpningsforpligtelse efter denne bestemmelse opfyldt ved fremsendelse af ny eller repareret del.

Såfremt Sælger får mangelfulde leverancer eller dele tilbagesendt med henblik på omlevering eller reparation, skal Køber, medmindre andet er aftalt, bære omkostningerne og risikoen ved transporten.

Ved fremsendelse til Køber af leverancer eller dele i form af omlevering eller som reparerede dele, foregår transporten, for Købers regning og risiko.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Sælgers disposition.

Sælger har afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Sælgers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 36 måneder efter levering til Køber.

 1. Ansvarsbegrænsninger

Sælger er ikke ansvarlig for mangler eller nedbrud, som skyldes fejl eller forsømmelser hos Sælgers leverandører, eller i øvrigt skyldes leverandørers forhold eller anden tredjepart. I det omfang Sælger har et berettiget krav mod en leverandør eller tredjepart, transporterer Sælger dette krav til Køber, og Køber er forpligtet til at rette sit krav direkte mod leverandøren.

Sælger kan ikke afkræves en samlet erstatning og/eller forholdsmæssigt afslag for manglens eller nedbruddets skadeforvoldelse på leverancen, der overstiger Købers samlede betaling for genstanden /ydelser.

Sælger er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Sælger måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde Sælger skadesløs i det omfang, et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser. Køber er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod Sælger i anledning af skade, som påstås forvoldt af en fejl ved en af Sælgers leverancer.

Sælger har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Sælger sig intet produktansvar.

 1. Reklamation/forældelse

Køber har ved modtagelsen af leverancen en undersøgelsespligt og skal reklamere straks, hvis der konstateres mangler, ellers mister køber sine rettigheder. Er det en skjult mange eller en mangel i et modul, som Køber kun benytter periodevis, skal reklamation dog ske inden to år.

Ethvert krav mellem Køber og Sælger forældes efter to år. Forældelsesfristen løber fra en af parterne kunne eller burde have gjort kravet gældende.

 1. Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herrer over, såsom brand, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler, epidemier og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal uden ugrundet ophold skriftligt underrette den anden part om begivenhedens opståen og ophør.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

 1. Generelt

Vedhæftede licensbetingelser er en integreret del af nærværende salg- og leveringsbetingelser. Køber er således indforstået med, at der ved accept af nærværende aftale, ligeledes indtrædes i Sælgers licensbetingelser.

Startundervisning har alene til formål at indføre brugeren i de mest nødvendige rutiner, således at systemet kan benyttes ved almindeligt dagligt brug. Såfremt der skal ske grundig introduktion eller komplet undervisning i brug af det leverede hardware, software og lignende skal Køber betale særskilt herfor.

Yderligere konsulentbistand, der ikke er nævnt i nærværende betingelser eller aftale i øvrigt, skal betales særskilt.

 

 1. Afgørelse af tvister

Uoverensstemmelser mellem parterne, som ikke kan afgøres ved almindelig forhandling, herunder uoverensstemmelser om aftalens fortolkning, afgøres efter dansk ret ved Retten i Næstved eller ved Sælgers hjemting.

 

Generelle licensbetingelser vedrørende Microcom-programmel

Licensgiver:

Microcom A/S

Samuel Morses Vej 3

8200 Aarhus N

CVR nr. 21047198

Disse generelle licensbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved anden skriftlig aftale.

Licensgiver giver licensbruger ret til at benytte Microcom-programmel på følgende betingelser:

 1. Brugsret

Licensbruger får alene overdraget en brugsret til licensgivers programmel, hvorfor licensbruger ikke er berettiget til at overdrage brugsretten.

Brugsretten gælder for det antal klienter / maskiner, der er indgået aftale om. Anden eller yderligere anvendelse kan kun ske efter skriftlig aftale med licensgiver.

Licens dækker en brugsret til et standardprogrammel, som er leveret fra licensgivers side, og med de funktioner, som fremgår af de specifikationer, der er tilknyttet det enkelte programmel.

 1. Opdateringer / support

Licensgiver er alene forpligtet til at frigive programopdateringer, såfremt at disse skal modvirke nedbrud eller manglende funktionalitet. Licensgiver er ikke forpligtet til at udvikle yderligere programopdateringer. Såfremt at licensbruger vil have udviklet en programopdatering med et specifikt formål, kræves der særskilt aftale samt betaling herfor.

Licensgiver yder ingen form for telefonisk, fjern eller on site support medmindre andet er aftalt.

 

 1. Betaling

Aftale omkring betaling af brugsretten følger nærmere aftale, og reguleres således ikke af de generelle licensbetingelser.

 1. Ophavsrettigheder

Licensbrugeren får alene overdraget en brugsret til Microcom-programmel. Ophavsretten tilhører således stadig licensgiver, og skal tilbageleveres når brugsretten ophører.

Ophavsretten omfatter ligeledes alle elementer af kildekoden – herunder teknikker, algoritmer og processer, der er indeholdt i programmet.

Licensbrugeren må ikke kopiere eller på anden vis mangfoldiggøre det af licensgivers ejede programmel.

Det er tilladt for licensbrugeren at foretage nødvendige sikkerhedskopier.

Licensbrugeren vedkender at være underlagt ophavsretsloven samt varemærkeloven. 

 

 1. Overtrædelse af licensbetingelserne

Ved overtrædelse af licensbetingelserne, vil licensbrugeren være erstatningsansvarlig overfor licensgiver. Overtrædelse af licensbetingelserne vil ligeledes blive betragtet som en væsentlig misligholdelse af kontrakten.

Licensbrugeren accepterer herved, at der ved overtrædelse af licensbetingelserne skal ske tilbagelevering af brugsretten samt stoppe med at benytte det licensbelagte programmel.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.