Telefon hotline

I.Telefon hotline aftale for MICROCOM-Programmer

Telefon hotline på MICROCOM-Systemer:

EasyPOS – afviklet på 1 PC i hver butik.

Prisen er baseret på henvendelse primært gennem én person hos brugeren.

Telefon hotline aftalen gælder fra installationsdagen.

Telefon hotline aftalen dækker:

  1. Telefonisk assistance i rimeligt omfang vedrørende MICROCOM-Programmers anvendelse og muligheder.
  2. I det omfang det er Microcom muligt, hjælp til korrektion af opståede fejl, der er forårsaget af fejl i MICROCOM-Programmereller datafejl forårsaget af maskinfejl.
  3. Vejledning i afhjælpning af fejl, der er forårsaget af fejlbetjeningsfejl m.m.
  4. Fejlfinding på den af MC leverede hardware

Serviceaften dækker ikke:

  1. Opdateringer/ændringer af MICROCOM-Programmer.
  2. Assistance til andre end ovennævnte programmer, herunder styresystemer.
  3. Assistance og rådgivning vedrørende bogholderimæssige, regnskabsmæssige og økonomiske forhold.
  4. Selve afhjælpningen af fejl forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig anvendelse af programmer og maskinel.
  5. Afhjælpning af fejl forårsaget af udefra kommende årsager, såsom strømafbrydelse, lynnedslag m.m.
  6. Assistance til fejl forårsaget af andre programmer, efterfølgende installationer af andre programmer og andet hardware.

Telefon hotline aftalen er ikke ment som undervisning i systemerne, hertil skal der aftales separat undervisning.

Al service udføres indenfor normal arbejdstid (mellem kl. 8.30 og kl. 16.30 fredag dog 8.30 til 16.00) på hverdage. Ønskes arbejdet udført på andre tidspunkter, betales ekstra herfor i henhold til de til enhver tid gældende priser herfor.

Kunden er forpligtet til at sikre MICROCOMs personale fri og uhindret adgang til udstyret ved tilkald, og kunden skal om fornødent stille maskintid vederlagsfrit til rådighed.

Der må ikke uden MICROCOMs samtykke udføres vedligeholdelse eller reparationsarbejde eller ændringer i softwaren af andre end MICROCOM.

Serviceaftalen forudsætter, at programmet afvikles på udstyr, der til stadighed er godkendt af MICROCOM.

MICROCOM kan ikke under nogen omstændigheder – herunder uagtsomhed – gøres ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder driftstab, avancetab, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller andre indirekte tab) i forbindelse med anvendelse af programmerne. Heller ikke hvis dette skyldes programfejl eller vejledningsfejl, med eventuel medfølgende maskinstop og påfølgende reparationstid.

Licens og opdatering

II.Licens- og softwareopdateringsaftale for EasyPOS-Programmer

Licens- og opdateringsaftalen kan ikke opsiges af brugeren, så længe denne benytter EasyPOS. Opsigelsesvarsel er 3 måneder.

MICROCOM kan til enhver tid opsige aftalen med 3 måneders varsel.

Licens- og opdateringsaftalen gælder fra installationsdagen.

Licens- og opdateringsaftalen dækker:

De generelle opdateringer af EasyPOS, der løbende foretages af MICROCOM.

Den løbende brugsret til EasyPOS programmerne.

Prisen dækker udviklingsomkostninger i forbindelse med den løbende udvikling af EasyPOS. De nyudviklede programmer stilles vederlagsfrit til rådighed for brugeren.

MICROCOM frigiver opdateringerne til brugeren med passende terminer, efterhånden som udviklingen færdiggøres.

Brugeren skal selv indhente opdateringerne fra MICROCOMs hjemmeside, og skal selv indlægge og gennemføre opdateringen i henhold til den udleverede vejledning.

For brugere, der hoster dataene hos Microcom, foretager Microcom ovenstående arbejde.

Assistance i forbindelse med opdateringens indlæggelse og eventuelle konvertering er ikke inkluderet.

Undtagelsesvis kan det aftales, at opdateringer fremsendes pr. post på et passende medie, f.eks CD-ROM. Omkostninger i forbindelse hermed betales af brugeren.

Opdateringsaftalen dækker ikke:

Ændringer af programmerne ud over de af aftalen omfattede opdateringer.

Erstatning for skadelidte originalprogrammer.

Der må ikke uden MICROCOMs samtykke udføres vedligeholdelse eller reparationsarbejde eller ændringer i softwaren af andre end MICROCOM.

Opdateringsaftalen forudsætter, at det anvendte udstyr er godkendt af MICROCOM til brug sammen med EasyPOS samt at udstyret til stadighed er placeret på et af MICROCOM godkendt installationssted.

MICROCOM kan ikke under nogen omstændigheder – herunder uagtsomhed – gøres ansvarlig overfor brugeren for indirekte skade eller følgevirkninger (herunder driftstab, avancetab, tabte data eller deres retablering, tab af goodwill eller andre indirekte tab) i forbindelse med anvendelse af programmerne. Heller ikke hvis dette skyldes programfejl eller vejledningsfejl, med eventuel medfølgende maskinstop og påfølgende reparationstid.

Hosting

III.Leje og driftsaftale (Hosting)

1.
Disse vilkår gælder aftaler om abonnement på leje af nødvendigt hardware til fjernbetjening af de under pkt. 2. anførte softwareprodukter, leje af de hos MICROCOM nødvendige internetforbindelser samt for drift af/ tilsyn med hardware og internetforbindelse. Driftsaftalen omfatter også backupprocedurer, backupmedier og reparation af MICROCOMs hardware.

Aftalen indgås mellem den på sidste side anførte MICROCOM og bruger.

2.

De softwareprodukter, hvis drift er omfattet af lejeaftalen er:

Microcom EasyPOS, beregnet til afvikling af brugerens butiksdatabase.

Brugeren har erhvervet ret til det antal opkoblinger, der er angivet sidst i aftalen.

3.

MICROCOM påtager sig pligten til tilsyn, drift og vedligeholdelse af det til aftalen knyttede udstyr. MICROCOMs drifts- og vedligeholdelsespligt omfatter ikke internetlinien, idet MICROCOM er uden indflydelse herpå.

Til drift af udstyret hører eventuelt opdatering af softwareprodukter og lignende tilknyttet det af aftalen omfattede udstyr.

Ovennævnte pligter udøves af MICROCOM kun i dennes normale åbningstid, med mindre anden skriftlig aftale herom foreligger.

4.

MICROCOM afhjælper fejl i det lejede hurtigst muligt. Fejlafhjælpningen sker i almindelighed i MICROCOMs normale åbningstid (mellem kl. 8.30 og kl. 16.30 fredag dog 8.30 til 16.00) på hverdage, dog tilstræber MICROCOM, at systemerne så vidt muligt er tilgængelige 24 timer i døgnet.

MICROCOM er berettiget til at afbryde driften udenfor brugers butikkers åbningstid, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør dette nødvendigt. I tilfælde hvor sådan vedligeholdelse kan planlægges, vil bruger blive underrettet om afbrydelsen så tidligt som muligt.

Hvis fejlretning/fejlsøgning m.m. kræver adgang til brugers udstyr/installationer, skal bruger sikre MICROCOMs adgang til dette, ligesom bruger er forpligtiget til i nødvendigt omfang at medvirke hertil.

5.

Brugeren skal til enhver tid holde MICROCOM underrettet om opkoblingsstederne, postadresser, e-mailadresser, IP-adresser, antal klienter (samlet og hvert fysisk sted) m.m.

Brugeren er i enhver henseende selv ansvarlig for sin egen ”ende” af opkoblingen, bl. a. for sin egen internetopkobling samt hardware og software, som benyttes i forbindelse hermed.

Bruger har selv ansvaret for evt. uvedkommendes adgang til systemet

6.

Produkter og tjenester omfattet af aftalen må kun benyttes til lovlige formål og må på ingen måde krænke tredjemands rettigheder.

Brugeren har ansvaret for at det udlejede kun benyttes til det aftalte formål samt at brugeren eller dennes brugere ikke udøver uberettiget adgang til andre systemer/data tilknyttet MICROCOMs udstyr.

Såfremt brugers aktiviteter forårsager urimelig belastning af MICROCOMs net eller dertil knyttede IT-systemer eller på anden måde truer MICROCOMs nets funktioner, skal MICROCOM underrette bruger om sådanne forhold.

Bliver MICROCOM gjort opmærksom på, at bruger udøver nogen form for ulovlige aktiviteter, vil MICROCOM være berettiget til at tage bruger ud af drift med omgående virkning mod samtidig underretning af bruger.

MICROCOM forbeholder sig ret til at ophæve aftalen uden varsel i tilfælde af brugers ulovlige handlinger.

7.

MICROCOMs personale har ubetinget tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende brugers forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne aftale.

MICROCOM er berettiget til at nævne kunden som reference på de vilkår, der fremgår af Aftalens pkt. 7.1.

8.

Parterne er erstatningspligtige i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af parterne.

Parterne er uden ansvar for tab, ulempe, direkte skade, indirekte skade eller følgeskade, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af informationer, tab af goodwill, tab i forbindelse med tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignende følgeskade i forbindelse med anvendelsen af systemet eller tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om parterne har været underrettet om muligheden for sådanne tab, og uanset om parterne kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

Bruger har selv ansvaret for rigtigheden af de informationer, som overføres ved anvendelsen af systemet.

Parterne er ikke ansvarlig for tab, det skyldes force majeure, herunder lovforskrifter eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, lynnedslag, eksplosion, vandskade, krig, hærværk, indbrud, terror, sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om parterne selv er part i konflikten.

9.

Alle priser er ekskl. moms. I priserne er inkluderet de på aftaletidspunktet gældende skatter og afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte afgifter eller ved pålæggelse af andre/nye afgifter forbeholder MICROCOM sig ret til at regulere priserne i overensstemmelse hermed.

10.

Opkrævningen af de løbende udgifter sker ved udsendelse af regning ved hver betalingstermins begyndelse.

Betalingen skal ske ved hjælp af en betalingsservice, således at beløbene overføres automatisk til MICROCOM med faste terminer, uafhængigt af de fremsendte regninger.

Ved forsinket betaling er MICROCOM berettiget til at opkræve morarenter samt opkrævningsgebyr ved betalingspåmindelser.

Etableringsafgiften betales ved lejeaftalen begyndelse.

Udebliver betaling mere end 14 dage, er MICROCOM berettiget til at anse aftalen for væsentligt misligholdt.

11.

Såfremt en part væsentligt misligholder aftalen, eller træder i konkurs, likvidation eller betalingsstandsning kan den anden part med øjeblikkelig virkning hæve aftalen.

MICROCOM er berettiget til at sætte bruger ud af drift med øjeblikkelig virkning.

Brugers tilsidesættelse af sine forpligtelser ifølge denne aftale, herunder manglende betaling, anses for væsentlig misligholdelse.

12.

Aftalen er uopsigelig for begge parter i den periode, der er aftalt. Herefter kan aftalen opsiges med 3 måneders varsel til et kvartals begyndelse.

13.

Bruger kan kun med MICROCOMs skriftlige samtykke overdrage abonnementsaftalen til en tredjepart. MICROCOM kan i den forbindelse evt. kræve, at bruger stiller sikkerhed for den nye brugers betalinger. Ydelser/ændringer som er nødvendige i forbindelse hermed skal betales af bruger umiddelbart efter overdragelsen.

14.

14.1     Kontrakten er undergivet dansk ret.

14.2     Såfremt der opstår en uoverensstemmelse mellem Parterne i forbindelse med Kontrakten, skal Parterne med en positiv, samarbejdende og ansvarlig holdning søge at indlede forhandlinger med henblik på at løse tvisten.

14.3     Hvis enighed ikke kan opnås vedforhandling, skal tvisten på begæring fra en Part søges løst ved mediation ledet af en af Parterne i fællesskab udpeget mediator. Hvis Parterne ikke inden fem arbejdsdage, efter at en af Parterne har begæret tvisten løst ved mediation, har opnået enighed om valg af mediator, kan enhver af Parterne anmode Danske IT-advokater (DITA) om at udpege en mediator. Mediation gennemføres i givet fald i overensstemmelse med Danske IT-advokaters mediationsprocedure.

14.4     Hvis enighed ikke kan opnås ved mediation, kan hver af Parterne indbringe tvisten til endelig afgørelse ved voldgift

14.4.1 Såfremt der er tale om en tvist, hvor værdien for hver af Parterne ikke overstiger 1mio. kr., afgøres tvisten ved voldgift efter “Regler om forenklet voldgiftsproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med “Regler om forenklet voldgiftsproces ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Voldgiftsdommeren udpeges af Det Danske Voldgiftsinstitut. Parterne kan senest samtidig med udløbet af fristen for indklagedes svar i fællesskab bringe en voldgiftsdommer i forslag. Parterne er enige om i fællesskab at søge at udpege en voldgiftsdommer efter indhentet indstilling fra Danske IT-advokater (DITA).

14.4.2 Såfremt der er tale om en tvist, hvor værdien for hver af Parterne overstiger 1mio. kr., afgøres tvisten ved voldgift efter “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”.

Voldgiftsretten udpeges af Voldgiftsinstituttet i overensstemmelse med “Regler for behandling af voldgiftssager ved Det Danske Voldgiftsinstitut”. Når tvisten skal afgøres af tre voldgiftsdommere, kan klageren i sit klageskrift komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Indklagede kan i sit svar komme med forslag til sin voldgiftsdommer. Den tredje voldgiftsdommer, der er voldgiftsrettens formand, bringes i forslag af Det Danske Voldgiftsinstitut, medmindre Parterne inden udløb af fristen for indklagedes svar i fællesskab foreslår en formand. Parterne er enige om i fællesskab at søge at udpege en formand efter indhentet indstilling fra Danske IT-advokater (DITA).

14.5     Voldgiftsretten skal have sæde i København.

14.6     Hele tvistens behandling ved voldgift er fortrolig, herunder parternes indlæg, indholdet af bilag, skønserklæringer, forløbet af forhandlingen og voldgiftsrettens kendelse.

15. Variable bestemmelser.

Brugeren har erhvervet ret til et maksimalt antal opkoblinger på: 1 datasæt

Det maksimale antal samtidige opkoblinger er som udgangspunkt 1 klient per butik. Bruger kan erhverve yderligere licenser mod betaling af de i separat tilbud fastsatte priser.

Fremtidige ændringer i antal opkoblinger reguleres løbende.

IV.Generelle betingelser

Aftalen indgås for en 1-årig periode.

Den kan opsiges med 3 måneders varsel til udløbet af en periode. Efter et års forløb ændres periodelængden til 3 måneder. Såfremt aftalen ikke opsiges, forlænges den automatisk med en ny periode.

MICROCOMs rettigheder og pligter i henhold til denne aftale kan efter skriftlig godkendelse fra bruger overdrages til tredjemand. Brugers kan nægte at give samtykke til en overdragelse, såfremt MICROCOM ikke kan dokumentere, at erhverver har den fornødne økonomiske styrke og tekniske ekspertise til at opfylde sine pligter overfor bruger efter denne aftale. MICROCOM er berettiget til at overdrage sine rettigheder og pligter i henhold til denne aftale som led i koncerninterne overdragelser, hvor samtlige Supportaftaler med MICROCOMs brugere indgår.

Bruger kan kun efter skriftlig godkendelse fra MICROCOM overdrage aftalen til tredjemand. Bruger har dog ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale internt, som led i ændringer i brugers organisation.

Overdragelsesvarsel er 1 måned.

Første betalingstermin er slutningen af måneden, hvori installationen er sket. Herefter den 1. i hvert kvartal for 3 måneder.

Serviceafgiften, der er excl. moms og andre offentlige afgifter, faktureres hvert kvartal forud for 3 måneder. Service for en del af et kvartal faktureres forholdsmæssigt. Betalingsbetingelserne er netto kontant. Ved for sen betaling beregnes månedlig rente efter MICROCOMs til enhver tid gældende sats.

Skal vi kontakte dig?

Udfyld formularen – så kontakter vi dig.